Algemene leveringsvoorwaarden VOORN MULTIMEDIA gevestigd en kantoorhoudende te Burgemeester Kootlaan 89, 1421 KB UITHOORN.

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van VOORN MULTIMEDIA. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door VOORN MULTIMEDIA, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met VOORN MULTIMEDIA verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 25 april 2002.

1. Definities

1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpaginas inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

2. Onderhoud van een website: het door VOORN MULTIMEDIA inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.

3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie VOORN MULTIMEDIA een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid

1. Door ondertekening van een overeenkomst met VOORN MULTIMEDIA verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van VOORN MULTIMEDIA en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en VOORN MULTIMEDIA opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgave door VOORN MULTIMEDIA zijn geheel vrijblijvend.

2. Offertes en prijsopgave door VOORN MULTIMEDIA blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door VOORN MULTIMEDIA. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en VOORN MULTIMEDIA zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht VOORN MULTIMEDIA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4 Uitvoering van de overeenkomst

1. VOORN MULTIMEDIA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VOORN MULTIMEDIA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VOORN MULTIMEDIA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VOORN MULTIMEDIA worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VOORN MULTIMEDIA zijn verstrekt, heeft VOORN MULTIMEDIA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. VOORN MULTIMEDIA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VOORN MULTIMEDIA is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VOORN MULTIMEDIA kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan VOORN MULTIMEDIA de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door VOORN MULTIMEDIA of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart VOORN MULTIMEDIA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beeindiging

1. Het ontwerpen van een nieuwe website door VOORN MULTIMEDIA voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.

2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen VOORN MULTIMEDIA en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

3. VOORN MULTIMEDIA kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beeindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met VOORN MULTIMEDIA gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

4. VOORN MULTIMEDIA heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

6. Levering en levertijd

1. VOORN MULTIMEDIA gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen produkten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt VOORN MULTIMEDIA eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan VOORN MULTIMEDIA. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat VOORN MULTIMEDIA ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat VOORN MULTIMEDIA over tot het voltooien van de volledige website.

3. Mocht VOORN MULTIMEDIA onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan VOORN MULTIMEDIA alleen schriftelijk ingebreke worden gesteld, waarbij VOORN MULTIMEDIA een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

4. Door VOORN MULTIMEDIA gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, diskette of cd-rom) aan de opdrachtgever verstrekt.

7. Overmacht

1. VOORN MULTIMEDIA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer VOORN MULTIMEDIA als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal VOORN MULTIMEDIA alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en VOORN MULTIMEDIA geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door VOORN MULTIMEDIA tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

2. Wijzigingen in de tarieven worden door VOORN MULTIMEDIA minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beeindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling

1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en VOORN MULTIMEDIA is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door VOORN MULTIMEDIA het verschuldigde bedrag te voldoen.

2. Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door VOORN MULTIMEDIA aan de opdrachtgever elk kwartaal een factuur gestuurd, tenzij er gedurende het betreffende kwartaal geen onderhoud is uitgevoerd door VOORN MULTIMEDIA. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door VOORN MULTIMEDIA het verschuldigde bedrag te voldoen.

3. In genoemde gevallen behoudt VOORN MULTIMEDIA zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

4. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan VOORN MULTIMEDIA over het openstaande bedrag.

5. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door VOORN MULTIMEDIA een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.d onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

6. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering VOORN MULTIMEDIA hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

7. Indien VOORN MULTIMEDIA abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal VOORN MULTIMEDIA het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

8. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens VOORN MULTIMEDIA heeft voldaan.

10. Copyright

1. Al het door VOORN MULTIMEDIA vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van VOORN MULTIMEDIA niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door VOORN MULTIMEDIA gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door VOORN MULTIMEDIA vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij VOORN MULTIMEDIA een contract is aangegaan.

2. Het eigendom van door VOORN MULTIMEDIA verstrekte ideeen, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij VOORN MULTIMEDIA, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan VOORN MULTIMEDIA hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is VOORN MULTIMEDIA gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

3. VOORN MULTIMEDIA behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Aansprakelijkheid

1. Voorzover VOORN MULTIMEDIA bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop VOORN MULTIMEDIA weinig of geen invloed kan uitoefenen kan VOORN MULTIMEDIA op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met VOORN MULTIMEDIA of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met VOORN MULTIMEDIA.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is VOORN MULTIMEDIA slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van VOORN MULTIMEDIA voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. VOORN MULTIMEDIA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

4. VOORN MULTIMEDIA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

5. De opdrachtgever dient VOORN MULTIMEDIA terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door VOORN MULTIMEDIA geleden schade.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. VOORN MULTIMEDIA noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. Reclame

1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan VOORN MULTIMEDIA, waarna VOORN MULTIMEDIA deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan VOORN MULTIMEDIA binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".

2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

14. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

1. VOORN MULTIMEDIA behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

15. Overig

1. VOORN MULTIMEDIA zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan VOORN MULTIMEDIA.

2. Wanneer VOORN MULTIMEDIA bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt.

3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. VOORN MULTIMEDIA zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiele consequenties op de hoogte stellen.

4. VOORN MULTIMEDIA is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen VOORN MULTIMEDIA en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Eindhoven aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door VOORN MULTIMEDIA met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van VOORN MULTIMEDIA beslissend.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn vermeld op de website van gebruiker: http://www.VOORNMULTIIMEDIA.nl. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.